Latvijas Dabas muzeja ornitologs, ziemeļu gulbju pētnieks Dmitrijs Boiko ar AS „Latvijas meža daba” atbalstu arī šogad organizēja kārtējo ziemeļu gulbju gredzenošanas ekspedīciju, kuras laikā Skrundas novadā atrasts līdz šim lielākais zināmais ziemeļu gulbju perējums Latvijā.

2014. gada jūlija beigās Dabas muzeja ornitologs, viens no vadošiem ziemeļu gulbju pētniekiem Eiropā, Dmitrijs Boiko kopā ar vairāk nekā 30 palīgiem, to vidū diviem kolēģiem no Vācijas, organizēja ziemeļu gulbju gredzenošanas ekspedīciju Kurzemē. Tās laikā tika apgredzenots 121 ziemeļu gulbis – 29 pieaugušie un 81 mazulis.

Ziemeļu gulbju gredzenošana Latvijā notiek jau divpadsmit gadus, taču šogad pētnieku un viņa komandu Skrundas novadā iepriecināja kāds unikāls atradums – perējums ar desmit mazuļiem. Tas ir vislielākais jebkad zināmais šīs sugas perējums Latvijas teritorijā. Gredzeni tika uzlikti visiem mazuļiem un arī abiem vecākiem, padarot to par lielāko zināmo apgredzenoto ziemeļu gulbju perējumu pasaulē. Arī šajā sezonā Latvija ir līdere Eiropā apgredzenoto ziemeļu gulbju skaita ziņā.

Atgādinām, ka gulbju gredzenošana pētniekiem palīdz izdarīt secinājumus par dažādu faktoru, galvenokārt, mainīgo laika apstākļu ietekmi uz gulbju paradumiem un izdzīvošanu. Piemēram, iepriekšējo gadu dati ļāvuši secināt, ka pirmajā dzīves gadā bojā aiziet līdz pat 40% no ziemeļu gulbju mazuļiem un ka lielākā daļa Latvijas ziemeļu gulbju ziemo Vācijā.

Kontakti:

Rekvizīti:

AS “LMD” Cēsu iela 31, k-3, Rīga, LV-1012 Vienotais reģistrācijas nr.: 40103678556

Par personu datu apstrādi.

Personu datu apstrādes nolūks un tiesiskais pamats ir klientu informēšana, līgumos noteikto saistību izpilde, uzņēmumu interešu realizācija, kā arī citi iepriekš noteikti nolūki.
Dati tiek apstrādāti un saglabāti ievērojot nepieciešamās konfidencialitātes prasības.
Veiktie drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti, atbilstoši drošības prasībām.
Personas datu apstrādes vajadzībām dati var tikt nodoti citām personām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām. Uzglabāšanas nolūki var mainīties.
Jums ir tiesības saņemt informāciju par saviem personas datiem, veikt to kontroli, lūgt datu apstrādes ierobežošanu, labošanu, dzēšanu un iebilst pret datu apstrādi.
Ja datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz datu subjekta sniegto piekrišanu, datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu savu personīgo datu apstrādei, neskarot to datu apstrādi, kas notikusi līdz piekrišanas atsaukšanai.
Ja personas dati vairs nav nepieciešami iepriekš noteiktajiem apstrādes mērķiem, tie tiks dzēsti.