Parasti svētku dienās mēs atceramies par tiem, kam būtu nepieciešams uzmundrinājums vai sirsnīgs atbalsts, sakām paldies vecākā gadagājuma cilvēkiem par mūža ieguldījumu un savu pienesumu nākamo paaudžu audzināšanā, taču uzmanība, pateicība un rūpes šiem ļaudīm ir nepieciešamas katru dienu.

Pasnionāts “Urga” ir Alojas novada pašvaldības iestāde, kurā tiek uzņemti vecuma pensionāri, kā arī invalīdi no 18 gadu vecuma, jo istabiņas ir speciāli aprīkotas cilvēkiem ar kustību traucējumiem, pansionātā ir ierīkots lifts, ar cilvēkiem strādā brīnišķīgs un saliedēts kolektīvs un medicīnas personāls.

Mūsu uzmanību pansionāts piesaistīja tādēļ, ka, neskatoties uz nelielo budžetu, no kura liela tiesa aiziet administratīvajiem izdevumiem, šī vieta ne ar ko neatgādināja ,,nabagmāju,,, ar ko parasti sabiedrībā asociējas vārds pansionāts.

Viesojoties “Urgā” bijām pārsteigti, ar kādu kreativitāti un izdomu ir apveltīti cilvēki, kuri aprūpē pansionāta iemītniekus. Īpaši gribējām atzīmēt pansionāta direktori Sandru Fiļipovu, ar kuras gādību pansionāta iemītniekiem netrūkst ne speciālais nodrošinājums, ne ikdienas nepieciešamības lietas. Pansionātā ir izveidota kapella ar ērģelēm, kurā svētdienās notiek Dievkalpojumi, uz kuriem nāk cilvēki no visas apkārtnes. Vecajiem ļaudīm neliedz nodarboties ar saviem hobijiem – tiek krāsotas mandalas, audzētas skaistas puķes, organizēti tematiski braucieni ārpus pansionāta teritorijas.

Ciemojoties pansionātā “Urga”, mēs sapratām, ka nav vārds ,,nevaru,,. Ja grib, tad var visu, neskatoties uz ļoti ierobežotajiem līdzekļiem. Tas, pirmkārt, ir vadītājas un visa personāla nopelns, kā arī veiksmīga sadarbība citam ar citu, lai gadu gaitā uzkrātā pieredze nestu pozitīvus rezultātus.

Mūsu pienesums pansionātam nebija liels, taču ļoti gribēts un gaidīts, tādēļ esam priecīgi par iespēju atbalstīt un uzlabot pansionāta iemītnieku ikdienu.

Kā lielu gandarījumu mēs uztvērām direktores Sandras Fiļipovas vārdus par to, ka esot milzīgs prieks saņemt atbalstu no Latvijas uzņēmuma, jo palīdzība līdz šim ir saņemta tikai no ārzemju filantropiem.

Kontakti:

Rekvizīti:

AS “LMD” Cēsu iela 31, k-3, Rīga, LV-1012 Vienotais reģistrācijas nr.: 40103678556

Par personu datu apstrādi.

Personu datu apstrādes nolūks un tiesiskais pamats ir klientu informēšana, līgumos noteikto saistību izpilde, uzņēmumu interešu realizācija, kā arī citi iepriekš noteikti nolūki.
Dati tiek apstrādāti un saglabāti ievērojot nepieciešamās konfidencialitātes prasības.
Veiktie drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti, atbilstoši drošības prasībām.
Personas datu apstrādes vajadzībām dati var tikt nodoti citām personām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām. Uzglabāšanas nolūki var mainīties.
Jums ir tiesības saņemt informāciju par saviem personas datiem, veikt to kontroli, lūgt datu apstrādes ierobežošanu, labošanu, dzēšanu un iebilst pret datu apstrādi.
Ja datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz datu subjekta sniegto piekrišanu, datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu savu personīgo datu apstrādei, neskarot to datu apstrādi, kas notikusi līdz piekrišanas atsaukšanai.
Ja personas dati vairs nav nepieciešami iepriekš noteiktajiem apstrādes mērķiem, tie tiks dzēsti.