Iemojoties Limbažu svētkos, uzzinājām par Bērnu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centru “Umurga”, kura sniedz ilgstošu aprūpi bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem.

Šobrīd “Umurgā” uzturas vairāk kā 20 bērni vecumā no 2 līdz 18 gadiem. Brīdī, kad mēs viesojāmies bērnu namā, direktore Gunta Elita Gīme mums stāstīja, ka bērnu skaits ir mainīgs, jo visbiežāk mazajiem bēniem tiek veiksmīgi atrastas viesģimenes un audžu vecāki, bet pavisam nesen bērnu namā tika ievietoti 5 dažāda vecuma brāļi un māsas, kuri zaudējuši māti, līdz ar ko bērnu skaits ir pieaudzis.

Lai gan apstākļi nav no vieglajiem, slavējama ir bērnu nama direktores nostāja, ka ļoti svarīgi ir bērnu ne tikai apģērbt un pabarot, bet arī daudzpusīgi izglītot un dot iepēju izbaudīt prieku. Bērniem tiek organizēti regulāri izbraucieni uz jūru, sporta aktivitātēm, tiek apceļota Latvija, apmeklēti kultūras pasākumi.

Diemžēl visam vajadzīgi līdzekļi un, ja pietiek kaut kam vienam, tad kaut kas cits paliek novārtā. Šajā gadījuma mēs varējām sniegt savu atbalstu elementāru ikdienas nepieciešamības preču iegādei, līdz ar ko kaut nedaudz atvieglinot ikdienas problēmu risināšanu.

Kontakti:

Rekvizīti:

AS “LMD” Cēsu iela 31, k-3, Rīga, LV-1012 Vienotais reģistrācijas nr.: 40103678556

Par personu datu apstrādi.

Personu datu apstrādes nolūks un tiesiskais pamats ir klientu informēšana, līgumos noteikto saistību izpilde, uzņēmumu interešu realizācija, kā arī citi iepriekš noteikti nolūki.
Dati tiek apstrādāti un saglabāti ievērojot nepieciešamās konfidencialitātes prasības.
Veiktie drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti, atbilstoši drošības prasībām.
Personas datu apstrādes vajadzībām dati var tikt nodoti citām personām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām. Uzglabāšanas nolūki var mainīties.
Jums ir tiesības saņemt informāciju par saviem personas datiem, veikt to kontroli, lūgt datu apstrādes ierobežošanu, labošanu, dzēšanu un iebilst pret datu apstrādi.
Ja datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz datu subjekta sniegto piekrišanu, datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu savu personīgo datu apstrādei, neskarot to datu apstrādi, kas notikusi līdz piekrišanas atsaukšanai.
Ja personas dati vairs nav nepieciešami iepriekš noteiktajiem apstrādes mērķiem, tie tiks dzēsti.