Latvijā ir vairāk kā 140 valsts un pašvaldību pansionāti/sociālās aprūpes centri, kuros dzīvo seniori. Pansionāta rīcībā ir ierobežoti līdzekļi, kas primāri tiek izlietoti senioru veselības aprūpei un ikdienas vajadzībām.

Taču arī senioriem ir vajadzīgas dienas, kas izceļas uz pārējo dienu fona, radot pozitīvas emocijas un prieku, kas vēl ilgi saglabājas atmiņā, padarot dzīvi jaukāku. Tāpēc a/s Latvijas meža dienests atbalstīja projekta “Neviens nav aizmirsts”, kas regulāri apmeklē Latvijas pansionātus, braucienu uz Skrīveriem- pansionātu “Ziedugravas”, sarūpējot pansionāta iedzīvotājiem T-kreklus un galda spēles.

T- krekli visvairāk nepieciešami senioriem ar kustību ierobežojumiem, kas pārsvarā atrodas guļus stāvoklī, jo viņu apģērbs biežāk jāmaina. Dāvātie krekli būs arī kā pansionātu vienojošs elements septembra beigās paredzētajās pansionātu sporta spēlēs, kurās piedalīsies arī seniori no Skrīveru pansionāta.

Pansionātā tiek rīkotas dažādas aktivitātes, kas padara senioru ikdienu krāsaināku un viena no tām ir “Asprāšu klubiņš”, kurā seniori risina dažādus prāta rēbusus. Līdz šim viņi ALIAS spēlēja vienkārši uz lapiņām sarakstot vārdus, taču a/s Latvijas meža dienests parūpējās, lai viņu īpašumā nonāktu oriģinālā ALIAS spēle. Asprāšu klubiņa dalībnieki bija neizsakāmi priecīgi un ķērās pie spēlēšanas jau uzreiz pēc pasākuma.

Mums bija liels gandarījums redzēt, ka pat neliels atbalsts cilvēkos var radīt tik lielu aizrautību un prieku!

Kontakti:

Rekvizīti:

AS “LMD” Cēsu iela 31, k-3, Rīga, LV-1012 Vienotais reģistrācijas nr.: 40103678556

Par personu datu apstrādi.

Personu datu apstrādes nolūks un tiesiskais pamats ir klientu informēšana, līgumos noteikto saistību izpilde, uzņēmumu interešu realizācija, kā arī citi iepriekš noteikti nolūki.
Dati tiek apstrādāti un saglabāti ievērojot nepieciešamās konfidencialitātes prasības.
Veiktie drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti, atbilstoši drošības prasībām.
Personas datu apstrādes vajadzībām dati var tikt nodoti citām personām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām. Uzglabāšanas nolūki var mainīties.
Jums ir tiesības saņemt informāciju par saviem personas datiem, veikt to kontroli, lūgt datu apstrādes ierobežošanu, labošanu, dzēšanu un iebilst pret datu apstrādi.
Ja datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz datu subjekta sniegto piekrišanu, datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu savu personīgo datu apstrādei, neskarot to datu apstrādi, kas notikusi līdz piekrišanas atsaukšanai.
Ja personas dati vairs nav nepieciešami iepriekš noteiktajiem apstrādes mērķiem, tie tiks dzēsti.