Ņemot vērā Latvijas meža dienesta aicinājumu iesniegt projektus atbalsta sniegšanai, tikām saņēmuši lūgumu no Kurzemes radio sniegt palīdzību jau desmito gadu organizētajam jauniešu iniciatīvas pasākumam, kura ietvaros tiek noskaidrots 2013.gada labākais dīdžejs Kurzemē.

Pasākuma “KURZEMES DJ” mērķis tika izvirzīts ne tikai noskaidrot profesionālāko un iecienītāko Dīdžeju, bet arī veicināt tīrākas un kvalitatīvākas kultūrvides attīstību Latvijas klubos, kuri – vēlamies mēs to atzīt, vai nē – ir vieni no jauniešu atpūtas sastāvdaļām. Uz savu iecienīto atpūtas vietu jaunietis nāk, lai pavadītu vakaru, satiktu draugus un, ja iespējams to darīt labākā vidē, Latvijas meža dienests bija gatavs dot savu atbalstu tā veicināšanai.

Kurzemes Dīdžeju konkurss notika15.novembrī Ventspilī. Katram no deviņiem konkursa dalībniekiem tika dota iespēja nepilnu stundu parādīt savu talantu un kreativitāti publikas uzrunāšanā un zināšanas elektroniskās mūzikas daudzveidībā, lai paliktu atmiņā ar savu sniegumu, jo galvenais vērtētājs ir kluba apmeklētājs, un vislielākā balva ir jauniešu atzinība.

Kontakti:

Rekvizīti:

AS “LMD” Cēsu iela 31, k-3, Rīga, LV-1012 Vienotais reģistrācijas nr.: 40103678556

Par personu datu apstrādi.

Personu datu apstrādes nolūks un tiesiskais pamats ir klientu informēšana, līgumos noteikto saistību izpilde, uzņēmumu interešu realizācija, kā arī citi iepriekš noteikti nolūki.
Dati tiek apstrādāti un saglabāti ievērojot nepieciešamās konfidencialitātes prasības.
Veiktie drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti, atbilstoši drošības prasībām.
Personas datu apstrādes vajadzībām dati var tikt nodoti citām personām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām. Uzglabāšanas nolūki var mainīties.
Jums ir tiesības saņemt informāciju par saviem personas datiem, veikt to kontroli, lūgt datu apstrādes ierobežošanu, labošanu, dzēšanu un iebilst pret datu apstrādi.
Ja datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz datu subjekta sniegto piekrišanu, datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu savu personīgo datu apstrādei, neskarot to datu apstrādi, kas notikusi līdz piekrišanas atsaukšanai.
Ja personas dati vairs nav nepieciešami iepriekš noteiktajiem apstrādes mērķiem, tie tiks dzēsti.