Aizgājušā gada 28.decembrī Ķekavas novada Mellupu jaunuzceltajā sociālajā mājā notika svētku pasākums Mellupu, Plakanciema un Dzērumu iedzīvotājiem.

2013.gada rudenī Mellupos tika atrestaurēta veca ēka, kur ierīkoja sociālo centru. Gadu garumā šajā apriņķī nebija neviena kultūras nama vai sociālās mājas, kur ļaudis varētu tikties uz kopīgu svētku svinēšanu vai laika pavadīšanu. Pati sociālās mājas izveidošana Ķekavas novada ļaudīm bija kā dāvana, kura tika novērtēta ar milzīgu aktivitāti.

Ziemassvētki Mellupos bija pirmie nopietnie kopābūšanas svētki, kopš jaunā sociālā centra atklāšanas. Tajos piedalījās gan Ķekavas novada ļaudis, gan arī, vēloties aplūkot jaunizveidotā projekta īstenošanos, bija ieradušies Ķekavas novada domes pārstāvji.

Ar priekšnesumu – Viļa Plūdoņa dzejoļa “Rūķīši un Mežavecis” iestudējumu pirmoreiz uzstājās Mellupu bērnu un jauniešu teātra pulciņš, kurš darbu sava vadītāja Viestura Renča vadībā sācis tikai pirms mēneša.

Bērni atraktīvi, ar humoru un pavisam jaunā skatījumā izspēlēja visiem pazīstamo dzejoli, turklāt arī skatītāji tika iesaistīti uzvedumā – viņi drīkstēja spēlēt mežu.

Savukārt, kad ieradās Mežavecis, viņš visus pārsteidza ne tikai ar disciplīnas ievešanu rūķu un skatītāju vidū, bet arī ar “Latvijas meža dienesta” sagādāto svētku kliņģeri.

Pēc izrādes sekoja līdzi paņemto groziņu baudīšana un dažādas spēles kopā ar teātra pulciņa bērniem.

Mums bija prieks pabūt kopā šajā svētku pasākumā, jo tur valdīja patiesas emocijas un īsta svētku sajūta, ko turpināsim palīdzēt radīt Mellupos arī turpmāk.

Kontakti:

Rekvizīti:

AS “LMD” Cēsu iela 31, k-3, Rīga, LV-1012 Vienotais reģistrācijas nr.: 40103678556

Par personu datu apstrādi.

Personu datu apstrādes nolūks un tiesiskais pamats ir klientu informēšana, līgumos noteikto saistību izpilde, uzņēmumu interešu realizācija, kā arī citi iepriekš noteikti nolūki.
Dati tiek apstrādāti un saglabāti ievērojot nepieciešamās konfidencialitātes prasības.
Veiktie drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti, atbilstoši drošības prasībām.
Personas datu apstrādes vajadzībām dati var tikt nodoti citām personām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām. Uzglabāšanas nolūki var mainīties.
Jums ir tiesības saņemt informāciju par saviem personas datiem, veikt to kontroli, lūgt datu apstrādes ierobežošanu, labošanu, dzēšanu un iebilst pret datu apstrādi.
Ja datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz datu subjekta sniegto piekrišanu, datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu savu personīgo datu apstrādei, neskarot to datu apstrādi, kas notikusi līdz piekrišanas atsaukšanai.
Ja personas dati vairs nav nepieciešami iepriekš noteiktajiem apstrādes mērķiem, tie tiks dzēsti.