Šobrīd, kad mūsu saimnieciskā darbība ir nesusi panākumus un esam uzsākuši atbalsta programmu, mēs atradām iespēju sniegt kau nelielu, tomēr vajadzīgu pienesumu mazajiem kuldīdzniekiem.
LMD izvēle bija sniegt atbalstu Kuldīgas pirmsskolas izglītības iestādei “Cīrulītis”, jo, kaut pateicoties Kuldīgas pašvaldības darbībai, bērnudārzs darbojas jaunās un skaistās telpās, tomēr naudas ne vienmēr pietiek bērnu attīstībai nepieciešamajām spēlēm un mācību līdzekļiem.
Lai bērns pinvērtīgi attīstītos, nepieciešams viņu gudri un ar interesi nodarbināt, tādējādi paverot mazulī radošuma pasauli. Bieži pedagogi liek lietā savu atjautību un izdomu, bērniem radot iespējas attīstīties ar pašdarinātiem vai dabas materiāliem.
Šādi centieni ir nenovērtējami, taču ir lietas, kuras ir vajadzīgas – papīrs, zīmuļi, krāsa, darba burtnīcas utt., lai darbu veiktu pinvērtīgi.
Bērnudārzā ir 10 grupiņas ar dažāda vecumu mazajiem audzēkņiem, tādēļ ir ļoti grūti par pašvaldības iedalīto budžetu sarūpēt visu nepieciešamo.
Mēs esam uzsākuši atbalstu bērnudārzam un ceram, ka to turpināsim, jo nav svarīgāka un tālejošāka darba, kā ieguldījums mūsu bērnu izglītošānā.

Kontakti:

Rekvizīti:

AS “LMD” Cēsu iela 31, k-3, Rīga, LV-1012 Vienotais reģistrācijas nr.: 40103678556

Par personu datu apstrādi.

Personu datu apstrādes nolūks un tiesiskais pamats ir klientu informēšana, līgumos noteikto saistību izpilde, uzņēmumu interešu realizācija, kā arī citi iepriekš noteikti nolūki.
Dati tiek apstrādāti un saglabāti ievērojot nepieciešamās konfidencialitātes prasības.
Veiktie drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti, atbilstoši drošības prasībām.
Personas datu apstrādes vajadzībām dati var tikt nodoti citām personām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām. Uzglabāšanas nolūki var mainīties.
Jums ir tiesības saņemt informāciju par saviem personas datiem, veikt to kontroli, lūgt datu apstrādes ierobežošanu, labošanu, dzēšanu un iebilst pret datu apstrādi.
Ja datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz datu subjekta sniegto piekrišanu, datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu savu personīgo datu apstrādei, neskarot to datu apstrādi, kas notikusi līdz piekrišanas atsaukšanai.
Ja personas dati vairs nav nepieciešami iepriekš noteiktajiem apstrādes mērķiem, tie tiks dzēsti.