Kā katru gadu, arī šogad 18. novembrī Latvijas dzimšanas dienā notika tradicionālais lāpu gājiens. Šajā gadā tajā piedalījās vēl vairāk cilvēku. Tas ir emociju pilns brīdis, kas sasilda cilvēku sirdis, sniedz kopības izjūtu un patriotiskas emocijas. Latvija mums visiem ir viena, un tās dzimšanas dienu mēs visskaistāk varam atzīmēt kopā! Svinīgais notikums tika iemūžināts, lai varētu atsaukt atmiņā skaistos un vērienīgos mirkļus, parādīt tos citiem, vai arī dotu iespēju aplūkot to visu no malas tiem, kam nebija iespēja piedalīties klātienē. “Latvijas meža dienests” sadarbībā ar dizaina studiju graphic.lv sniedza atbalstu videoklipa tapšanā, kurā tika atspoguļots 2014. gada 18. novembra lāpu gājiens. Atcerēsimies pozitīvo!

Kontakti:

Rekvizīti:

AS “LMD” Cēsu iela 31, k-3, Rīga, LV-1012 Vienotais reģistrācijas nr.: 40103678556

Par personu datu apstrādi.

Personu datu apstrādes nolūks un tiesiskais pamats ir klientu informēšana, līgumos noteikto saistību izpilde, uzņēmumu interešu realizācija, kā arī citi iepriekš noteikti nolūki.
Dati tiek apstrādāti un saglabāti ievērojot nepieciešamās konfidencialitātes prasības.
Veiktie drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti, atbilstoši drošības prasībām.
Personas datu apstrādes vajadzībām dati var tikt nodoti citām personām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām. Uzglabāšanas nolūki var mainīties.
Jums ir tiesības saņemt informāciju par saviem personas datiem, veikt to kontroli, lūgt datu apstrādes ierobežošanu, labošanu, dzēšanu un iebilst pret datu apstrādi.
Ja datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz datu subjekta sniegto piekrišanu, datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu savu personīgo datu apstrādei, neskarot to datu apstrādi, kas notikusi līdz piekrišanas atsaukšanai.
Ja personas dati vairs nav nepieciešami iepriekš noteiktajiem apstrādes mērķiem, tie tiks dzēsti.