Lielais ķīris (Larus ridibundus) ir neliela izmēra kaija.

Šī kaija mitinās niedrājos vai purvos, vai ezeru saliņās. Kā lielākā daļa kaiju, lielais ķīris ir bara putns, tomēr ne jūras putns un reti kad novērojama virs ūdens tālu no krasta, taču Latvijā jau vairākus gadus pēc kārtas lielie ķīri kopā ar zīriņiem kā lugzdošanas vietu ir iecienījuši Preses nama jumtu Rīgā, Daugavas kreisajā krastā.

Lielie ķīri parasti uzturas baros, tādēļ, pateicoties savai skaļajai balsij, piesaista daudzu cilvēku uzmanību. Vieni no šiem cilvēkiem ir arī ornitologi un putnu vērotāji, kuri apzinājuši, ka pastāv tendence šīs sugas īpatņu skaitam samazināties ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā.

Lielais ķīris putnu vērotājiem ir iespēja uzzināt, no kurienes šie putni ir atlidojuši.

Daudzi no lielajiem ķīriem ir gredzenoti un šobrīd ir iespēja nolasīt informāciju no metāla (dažiem putniem arī plastmasas) gredzena uz kājas, kas nāk no visas pasaules. Gredzenošanas darbs ir svarīgs un tam ir jāturpinās.

Šo darbu Latvijā šobrīd ir uzņēmusies Latvijas Gulbju izpētes biedrība, un, tieši, viens no atdevīgākajiem putnu draugiem, sargiem un pētniekiem Dmitrijs Boiko.

Mēs uzskatījām, ka ir lietas, kuras ir jāatbalsta, jo ir maz to cilvēku, kas ne tikai runā par dabas skaistumu, bet arī dara tās labā. Mūsu pienākums ir atbalstīt pētniekus un īpašos dabas draugus, lai tas, kas ikdienā šķiet tik pierasts, reiz neizzustu.

Kontakti:

Rekvizīti:

AS “LMD” Cēsu iela 31, k-3, Rīga, LV-1012 Vienotais reģistrācijas nr.: 40103678556

Par personu datu apstrādi.

Personu datu apstrādes nolūks un tiesiskais pamats ir klientu informēšana, līgumos noteikto saistību izpilde, uzņēmumu interešu realizācija, kā arī citi iepriekš noteikti nolūki.
Dati tiek apstrādāti un saglabāti ievērojot nepieciešamās konfidencialitātes prasības.
Veiktie drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti, atbilstoši drošības prasībām.
Personas datu apstrādes vajadzībām dati var tikt nodoti citām personām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām. Uzglabāšanas nolūki var mainīties.
Jums ir tiesības saņemt informāciju par saviem personas datiem, veikt to kontroli, lūgt datu apstrādes ierobežošanu, labošanu, dzēšanu un iebilst pret datu apstrādi.
Ja datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz datu subjekta sniegto piekrišanu, datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu savu personīgo datu apstrādei, neskarot to datu apstrādi, kas notikusi līdz piekrišanas atsaukšanai.
Ja personas dati vairs nav nepieciešami iepriekš noteiktajiem apstrādes mērķiem, tie tiks dzēsti.