Pirmsskolas izglītības iestāde Ādažos „Pasaku valstība „ ir salīdzinoši jauns bērnudārzs, kas darbojas pāris gadus, bet kopīgais, neatlaidīgais darbs un brīnišķīgais kolektīvs, kas strādā ar milzīgu atdevi tieši attiecībā uz bērniem, sniedz gandarījumu par kopā paveikto gan mazuļiem, gan to vecākiem .Tas viss ir devis rezultātu, lai izveidotu turpat netālu vēl vienu lielu bērnudārza filiāli. Šoreiz tika paplašināta logopēdiskā un montesori nodarbību metodes grupiņa un nu jau pavisam nesen arī grupiņa pavisam mazajiem. Ar prieku palīdzējām, apgādājot bērnudārza laukumiņu ar īpašu šķeldas segumu,lai mazajiem rudens un pavasara slapjajos mēnešos sausākas un tīrākas drēbes, līdz ar to jautrākas rotaļas un visiem lielāks prieks !

„Pasaku valstības” kolektīvs saka sirsnīgu paldies a/s “Latvijas meža dienestam” par atbalstu, ziedojot bērnudārza rotaļu laukumiņam priežu šķeldas mulču!

Kontakti:

Rekvizīti:

AS “LMD” Cēsu iela 31, k-3, Rīga, LV-1012 Vienotais reģistrācijas nr.: 40103678556

Par personu datu apstrādi.

Personu datu apstrādes nolūks un tiesiskais pamats ir klientu informēšana, līgumos noteikto saistību izpilde, uzņēmumu interešu realizācija, kā arī citi iepriekš noteikti nolūki.
Dati tiek apstrādāti un saglabāti ievērojot nepieciešamās konfidencialitātes prasības.
Veiktie drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti, atbilstoši drošības prasībām.
Personas datu apstrādes vajadzībām dati var tikt nodoti citām personām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām. Uzglabāšanas nolūki var mainīties.
Jums ir tiesības saņemt informāciju par saviem personas datiem, veikt to kontroli, lūgt datu apstrādes ierobežošanu, labošanu, dzēšanu un iebilst pret datu apstrādi.
Ja datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz datu subjekta sniegto piekrišanu, datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu savu personīgo datu apstrādei, neskarot to datu apstrādi, kas notikusi līdz piekrišanas atsaukšanai.
Ja personas dati vairs nav nepieciešami iepriekš noteiktajiem apstrādes mērķiem, tie tiks dzēsti.