Roundwood deliveries

ASLMD relies on overland transport to deliver roundwood to wood processors and boiler houses throughout the Baltics, and can deliver beyond the Baltic region by sea.

Forest management, felling site acquisitions

As part of its forest management operations, ASLMD purchases felling sites (rights to process growing wood), and offers services such as independent property management, consultations to owners and selected works under contract...

Property purchases

ASLMD will buy land suitable for forestry or agriculture. We offer competitive compensation for felling areas and real estate, with fast performance suited to the customer’s specific needs and expectations...

ECO2 wood building deliveries

ASLMD invites its customers to purchase ECO2 – exceptionally environmentally friendly wood panel buildings manufactured using the latest technology that meets exceptional quality standards...

Contacts:

Registration details:

AS “LMD” Cesu street 31, k-3, Riga, LV-1012 Uniform registration No.: 40103678556

Par personu datu apstrādi.

Personu datu apstrādes nolūks un tiesiskais pamats ir klientu informēšana, līgumos noteikto saistību izpilde, uzņēmumu interešu realizācija, kā arī citi iepriekš noteikti nolūki.
Dati tiek apstrādāti un saglabāti ievērojot nepieciešamās konfidencialitātes prasības.
Veiktie drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti, atbilstoši drošības prasībām.
Personas datu apstrādes vajadzībām dati var tikt nodoti citām personām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām. Uzglabāšanas nolūki var mainīties.
Jums ir tiesības saņemt informāciju par saviem personas datiem, veikt to kontroli, lūgt datu apstrādes ierobežošanu, labošanu, dzēšanu un iebilst pret datu apstrādi.
Ja datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz datu subjekta sniegto piekrišanu, datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu savu personīgo datu apstrādei, neskarot to datu apstrādi, kas notikusi līdz piekrišanas atsaukšanai.
Ja personas dati vairs nav nepieciešami iepriekš noteiktajiem apstrādes mērķiem, tie tiks dzēsti.