Forest management, felling site acquisitions

As part of its forest management operations, ASLMD purchases felling sites (rights to process growing wood), and offers services such as independent property management, consultations to owners and selected works under contract.

ASLMD provides certified surveyor services: forest management project development (survey), development of Gauja National Park (GNP) environmental protection plans, felling area tracing, felling area blueprinting, felling area trunk diameter measurements, wood diameter measurements, clearing rejuvenation, young growth maintenance and standing volume maintenance.


ASLMD offers the best, quickest and most environmentally friendly services and pays the highest levels of remuneration to prospective sellers of forest properties and felling areas. Our specialists can deliver and assemble an ECO2 wood building on a pre-owned or newly acquired plot of land.

 • drafting a service offer;
 • in-situ inspection of a forest property, assessment of the situation;
 • in-situ measurements, drafting a precise offer and formatting necessary documentation;
 • arrangement on works to be performed, conclusion of an agreement, procurement of necessary permits from the State Forest Service;
 • transfer of the agreement price, or conclusion of an agreement to deliver ECO2 wood buildings before works commence (for sellers of felling areas);
 • professional, timely performance of works under the agreement;
 • excellent results, ecologically and technically sound maintenance or processing of the forest property;
 • maximum suitable rate of standing volume growth or replenishment, guaranteeing sustainable long-term revenues;
 • if necessary, delivery of lumber to the stated address using ASLMD logistical capacities;
 • upon agreement, delivery and installation of ECO2 wood buildings;
 • professional maintenance following rejuvenation of young growth;
 • forest monitoring, notification of owners about necessary management works.

Property purchases

ASLMD will buy land suitable for forestry or agriculture. We offer competitive compensation for felling areas and real estate, with fast performance suited to the customer’s specific needs and expectations...

Roundwood deliveries

ASLMD relies on overland transport to deliver roundwood to wood processors and boiler houses throughout the Baltics, and can deliver beyond the Baltic region by sea...

ECO2 wood building deliveries

ASLMD invites its customers to purchase ECO2 – exceptionally environmentally friendly wood panel buildings manufactured using the latest technology that meets exceptional quality standards...

Contacts:

Registration details:

AS “Latvijas meža dienests” Cesu street 31, k-3, Riga, LV-1012 Uniform registration No.: 40103678556

Par personu datu apstrādi.

Personu datu apstrādes nolūks un tiesiskais pamats ir klientu informēšana, līgumos noteikto saistību izpilde, uzņēmumu interešu realizācija, kā arī citi iepriekš noteikti nolūki.
Dati tiek apstrādāti un saglabāti ievērojot nepieciešamās konfidencialitātes prasības.
Veiktie drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti, atbilstoši drošības prasībām.
Personas datu apstrādes vajadzībām dati var tikt nodoti citām personām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām. Uzglabāšanas nolūki var mainīties.
Jums ir tiesības saņemt informāciju par saviem personas datiem, veikt to kontroli, lūgt datu apstrādes ierobežošanu, labošanu, dzēšanu un iebilst pret datu apstrādi.
Ja datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz datu subjekta sniegto piekrišanu, datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu savu personīgo datu apstrādei, neskarot to datu apstrādi, kas notikusi līdz piekrišanas atsaukšanai.
Ja personas dati vairs nav nepieciešami iepriekš noteiktajiem apstrādes mērķiem, tie tiks dzēsti.