Meža apsaimniekošanas ietvaros ASLMD iegādājas cirsmas (augošu koku izstrādes tiesības), un kā pakalpojumus piedāvā – patstāvīgu saimniecības uzraudzību, saimnieku konsultāciju un nepieciešamo darbu veikšanu.

ASLMD piedāvā sertificētu taksatoru pakalpojumus: meža apsaimniekošanas projektu izstrādi (taksēšanu), GNP dabas aizsardzības plānu izstrādi, cirsmu stigošanu, cirsmu skiču sagatavošanu, cirsmu dastošanu, koku caurmēra mērījumu sagatavošanu, izcirtumu atjaunošanu, jaunaudžu kopšanu un krājas kopšanu.

Meža īpašuma vai cirsmu realizācijai, ASLMD piedāvā saņemt iespējami labāko, ātrāko un videi saudzīgāko pakalpojumu un iespējami augstāko atlīdzību, kā arī iegūt savā īpašumā: ECO2 koka būvi, uzstādītu uz esoša, vai jauniegūta zemes grunts gabala.

 • pakalpojumu - piedāvājuma sagatavošana;
 • meža īpašuma apskate dabā, situācijas konstatēšana un novērtēšana;
 • mērījumu veikšana dabā, precīza piedāvājuma sagatavošana un nepieciešamo dokumentu izstrāde;
 • vienošanās par veicamajiem darbiem un atbilstoša līguma noslēgšana, nepieciešamo atļauju saņemšana Valsts meža dienestā;
 • pielīgtās naudas summas pārskaitījums vai vienošanās noslēgšana par ECO2 koku būves piegādi pirms darbu uzsākšanas (gadījumos, kad tiek realizētas cirsmas);
 • saskaņā ar līgumu, norādīto darbu profesionāla un savlaicīga izpilde;
 • teicams rezultāts, kā arī ekoloģiski un pareizi izkopts vai izstrādāts meža īpašums;
 • nodrošināts maksimāli augsts meža pieaugums vai atjaunošanās temps, kas ilgtermiņā veicina garantētus un patstāvīgus ienākumus;
 • nepieciešamības gadījumā - malkas resursu piegāde pēc norādītas adreses, izmantojot ASLMD loģistiku;
 • vienošanās gadījumā - ECO2 koku būves piegāde un uzstādīšana;
 • pēc jaunaudzes atjaunošanās, tās profesionāla izkopšana;
 • meža uzraudzīšana un saimnieka informēšana par nepieciešamajām darbībām saimniecībā.

Meža vai nekustamā īpašuma iegāde

ASLMD piedāvā iegādāties meža vai lauksaimniecībā izmantojamo zemi. Klientiem tiek nodrošināta konkurētspējīga apmaksa par cirsmām vai nekustamo īpašumu, kā arī operatīva rīcība, pielāgota katram konkrētajam klientam...

Apaļkoksnes piegāde un eksports

ASLMD, izmantojot sauszemes pārvadājumus, piedāvā piegādāt apaļkoksni uz Baltijas Valstu pārstrādes uzņēmumiem un katlumājām, kā arī, izmantojot jūras transportu, piegādāt apaļkoksni ārpus Baltijas robežām...

ECO2 koku būvju piegāde

ASLatvijā izgatavotas ar visaugstākās kvalitātes mūsdienu tehnoloģijām ražotas ekoloģiskas koka būves ECO2...

Kontakti:

 • Tālrunis: +371 67374411
 • Fakss: +371 67374412
 • Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80008883
 • Mežsaimniecības nodaļa: info@lmd.lv
 • Labdarības un publikācijas nodaļa: labdariba@lmd.lv

Rekvizīti:

AS “Latvijas meža dienests”

Cēsu iela 31, k-3, Rīga, LV-1012
Vienotais reģistrācijas nr.: 40103678556

Par personu datu apstrādi.

Personu datu apstrādes nolūks un tiesiskais pamats ir klientu informēšana, līgumos noteikto saistību izpilde, uzņēmumu interešu realizācija, kā arī citi iepriekš noteikti nolūki.
Dati tiek apstrādāti un saglabāti ievērojot nepieciešamās konfidencialitātes prasības.
Veiktie drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti, atbilstoši drošības prasībām.
Personas datu apstrādes vajadzībām dati var tikt nodoti citām personām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām. Uzglabāšanas nolūki var mainīties.
Jums ir tiesības saņemt informāciju par saviem personas datiem, veikt to kontroli, lūgt datu apstrādes ierobežošanu, labošanu, dzēšanu un iebilst pret datu apstrādi.
Ja datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz datu subjekta sniegto piekrišanu, datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu savu personīgo datu apstrādei, neskarot to datu apstrādi, kas notikusi līdz piekrišanas atsaukšanai.
Ja personas dati vairs nav nepieciešami iepriekš noteiktajiem apstrādes mērķiem, tie tiks dzēsti.