Taksatoru pakalpojumi


Taksatoru pakalpojumi.
1. meža inventarizācijas lietas (apsaimniekošanas projekta) izstrāde;
2. koku caurmēra mērījumu sagatavošana;
3. cirsmu stigošana;
4. cirsmu dastošana;
5. robežzīmju un stigu atjaunošana