Cirsmu iegāde, apsaimniekošana


Meža apsaimniekošanas un cirsmu iegādes darbības princips un secība:
1. orientējošā pakalpojumu piedāvājuma sagatavošana;
2. meža īpašuma apskate dabā, situācijas konstatēšana un izvērtēšana;
3. mērījumu veikšana dabā, precizēta piedāvājuma sagatavošana un nepieciešamo dokumentu izstrāde;
4. vienošanās par veicamajiem darbiem un atbilstoša līguma slēgšana, nepieciešamo atļauju saņemšana Valsts meža dienestā;
5. naudas līdzekļu pārskaitījums uz meža īpašnieka vai pārstāvja konta pirms darbu uzsākšanas (gadījumos kad tiek iegādātas krājas kopšanas vai citas cirsmas)
6. nepieciešamo darbu profesionāla un savlaicīga izpilde, vadoties pēc līguma noteiktā un meteoroloģiskajiem laika apstākļiem;
7. teicams rezultāts un estētiski, pareizi izkopts vai izstrādāts meža īpašums, maksimāli augsti meža pieauguma vai atjaunošanās tempi, kas ilgtermiņā veicina garantētus un patstāvīgus ienākumus;
8. meža īpašnieka vēlmes gadījumā, malkas resursu piegāde pēc norādītas adreses, izmantojot LMD loģistiku;
9. pēc jaunaudzes atjaunošanās, tās profesionāla izkopšana.
10. patstāvīga meža apskate dabā un saimnieka informēšana par nepieciešamajām darbībām dabā.